จังหวัดเชียงใหม่

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ

20,107 ตารางกิโลเมตร

เชียงใหม่เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.1839 ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นรัฐอิสระจนถึงปีพ.ศ. 2101 บริเวณเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ยังคงมีซากกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนา และยังเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนาที่ก่อสร้างอย่างประณีตงดงามนับร้อยๆ แห่ง รวมถึงวัดพระสิงห์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 และวัดเจดีย์หลวงที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งประดับประดาด้วยรูปปั้นพญานาค

คลัสเตอร์เป้าหมายในพื้นที่


อาหาร

ท่องเที่ยว

สุขภาพและการแพทย์

ไอที

ชุมชน

สถิติภาพรวมนวัตกรรม: เชียงใหม่
INNOVATION STATISTICS

ข้อมูลที่เลือก :
Clear all

ข้อมูลสถิติผู้ประกอบการ


แยกตามอัตราส่วนผู้ประกอบการ

1.80%
65.35%
7.72%
25.13%

ข้อมูลสถิติด้านอุตสาหกรรม


เปรียบเทียบจำนวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม


 • P1 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดย่อย (จ้างงานไม่เกิน 5 คน, รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท)
 • P2 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดย่อม (จ้างงานไม่เกิน 50 คน, รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท)
 • P3 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดกลาง (จ้างงานไม่เกิน 200 คน, รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท)
 • P4 = ภาคการผลิต: ธุรกิจขนาดใหญ่ (จ้างงานมากกว่า 200 คน, รายได้มากกว่า 500 ล้านบาท)
 • S1 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อย (จ้างงานไม่เกิน 5 คน, รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท)
 • S2 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม (จ้างงานไม่เกิน 30 คน, รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
 • S3 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดกลาง (จ้างงานไม่เกิน 100 คน, รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท)
 • S4 = ภาคการค้าและบริการ: ธุรกิจขนาดใหญ่ (จ้างงานมากกว่า 100 คน, รายได้มากกว่า 300 ล้านบาท)
 • ข้อมูลโครงการนวัตกรรม

  Innovation Project


  โครงสร้างพื้นฐาน / การเติบโตของผู้ประกอบการ


  จำนวนการเติบโตของผู้ประกอบการ

  ภาคเหนือ
  0
  0 ราย

  ลำดับ
  จังหวัด
  จำนวน
  ภาคกลาง
  0
  0 ราย

  ภาคตะวันออก
  0
  0 ราย

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  0 ราย

  ภาคใต้
  0
  0 ราย

  ภาคเหนือ
  0 ราย

  ลำดับ
  รายละเอียด
  จำนวน
  ภาคกลาง
  0 ราย

  ภาคตะวันออก
  0 ราย

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  0 ราย

  ภาคใต้
  0 ราย