ข้อมูล ที่ได้ทุนสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม
ENTREPRENEUR ที่ได้ทุนสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลที่เลือก :
Clear all

0

ผู้ประกอบการ
ที่ได้ทุนสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม

0

อาหาร

0

ท่องเที่ยว

0

ชุมชน

0

สุขภาพและการแพทย์

0

ไอที

0

อื่นๆ

ชื่อกิจการ ชื่อเจ้าของกิจการ ประเภทอุตสาหกรรม จังหวัด ประเภทธุรกิจ ประเภทผู้ประกอบการ ความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม