DATA DRIVEN
INNOVATION
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (Data-driven Decision Making) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ สร้างเครื่องมือนวัตกรรมที่มีประสิทธิ ภาพในการวิเคราะห์และประเมินระบบนวัตกรรม , พัฒนากลไกการสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมและทันสมัย

DATA.NIA.OR.TH

ประกอบไปด้วชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 3 ส่วนหลัก
คือ ข้อมูลผู้ประกอบการ , ข้อมูลโครงการ , ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม

36,304

ผู้ประกอบการ

ศูนย์รวมข้อมูลโครงการด้านนวัตกรรม

1,003

โครงการ

ศูนย์รวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนนวัตกรรม

830

หน่วยงาน

ย่านนวัตกรรม

INNOVATION DISTRICT

เป็นแนวคิดใหม่ของการวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคมเมือง บนหลักการของการพัฒนาเมืองหรือย่านให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้รวมกันเป็นคลัสเตอร์ โดยการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจกรรม ในย่าน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ (connecting) ของผู้คน

News Update

ข่าวสารและกิจกรรม

17/09/2564

โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565 (CITY & COMMUNITY INNOVATION CHALLENGE 2022)

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

16/09/2564

NIA เปิดสำนักงานภูมิภาคแห่งแรก มุ่งดัน ‘เชียงใหม่’ สู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคแห่งนวัตกรรม

NIA เปิดตัวสำนักงานภูมิภาคแห่งแรก พร้อมแผนยกระดับนวัตกรรมใน 11 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งดัน ‘เชียงใหม่’ สู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคแห่งนวัตกรรม

16/09/2564

NIA และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ “THAILAND AND SWEDEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2021”

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์

Plan & Result

แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนา ระบบนิเวศนวัตกรรม