ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
เป็นพื้นที่เด่นของเขตราชเทวี ปัจจุบันเต็มไปด้วยหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และการบริการสาธารณะสุขของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในการเชื่อมต่อการเดินทางหลากหลายรูปแบบในกรุงเทพ ฯให้พื้นที่มีประชาชนเข้ามาใช้เป็นจำนวนมากแต่ปัจจัยทางกายภาพยังมีปัญหามากมายส่งผลให้การพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธีไปสู่ศูนย์กลางความรู้ด้านการแพทย์ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาให้กับนวัตกรเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาเพื่อทุกคน

อ่านต่อ >>

Knowledge

องค์ความรู้ย่านนวัตกรรม

ข้อมูลสถิติผู้ประกอบการ

เปรียบเทียบจำนวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

 • P1 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดย่อย (จ้างงานไม่เกิน 5 คน, รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท)
 • P2 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดย่อม (จ้างงานไม่เกิน 50 คน, รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท)
 • P3 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดกลาง (จ้างงานไม่เกิน 200 คน, รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท)
 • P4 = ภาคการผลิต: ธุรกิจขนาดใหญ่ (จ้างงานมากกว่า 200 คน, รายได้มากกว่า 500 ล้านบาท)
 • S1 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อย (จ้างงานไม่เกิน 5 คน, รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท)
 • S2 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม (จ้างงานไม่เกิน 30 คน, รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
 • S3 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดกลาง (จ้างงานไม่เกิน 100 คน, รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท)
 • S4 = ภาคการค้าและบริการ: ธุรกิจขนาดใหญ่ (จ้างงานมากกว่า 100 คน, รายได้มากกว่า 300 ล้านบาท)
 • โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

  จำนวนทั้งหมด รายการ

  หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่

  จำนวนรายการ : คิดเป็น 39.2%

  หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่

  จำนวนรายการ : คิดเป็น 25.4%

  หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเมือง

  จำนวนรายการ : คิดเป็น 25.4%

  ห้องปฏิบัติการภาครัฐ

  จำนวนรายการ : คิดเป็น 39.2%

  สถานที่สำหรับจัดงาน / กิจกรรม

  จำนวนรายการ : คิดเป็น 39.2%

  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคม

  จำนวนรายการ : คิดเป็น 0%

  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ

  จำนวนรายการ : คิดเป็น 0%

  โครงสร้างพื้นฐานภาคเอกชน

  จำนวนโครงสร้างพื้นฐานภาคเอกชนทั้งหมด 0รายการ

  โครงสร้างพื้นฐานภาคการศึกษา

  จำนวนโครงสร้างพื้นฐานภาคการศึกษาทั้งหมด 0รายการ

  สถาบันการศึกษา

  0

  หน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่

  0

  หน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเมือง

  0

  ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

  0

  สถาบันการศึกษา

  0

  หน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่

  0

  หน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเมือง

  0

  สถานที่จัดงาน/และกิจกรรมอื่น ๆ

  0

  X