ข้อมูล STARTUP
ENTREPRENEUR STARTUP

ข้อมูลที่เลือก :
Clear all

0

ผู้ประกอบการ
Startup

0

อาหาร

0

ท่องเที่ยว

0

ชุมชน

0

สุขภาพและการแพทย์

0

ไอที

0

อื่นๆ

ชื่อกิจการ ชื่อเจ้าของกิจการ ประเภทอุตสาหกรรม จังหวัด ประเภทธุรกิจ ประเภทผู้ประกอบการ ความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม